← Επιστροφή στην αρχική σελίδα
Λήψη σε μορφή .pdf

Γενικοί Όροι Πώλησης

α) Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ("Όροι") ισχύουν επί της πώλησης ή της προμήθειας όλων των προϊόντων ή συστημάτων ("Προϊόντα"), και της παροχής όλων των υπηρεσιών (περιλαμβανομένου λογισμικού που παρέχεται ως υπηρεσία) ("Υπηρεσίες") από τη OMNI SOLUTIONS IKE ("Omni") σε εσάς ("Πελάτης") και συνεπώς θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε Προσφοράς ή Σύμβασης. Η παραγγελία από τον Πελάτη Προϊόντων και Υπηρεσιών από τη Omni συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί οι Όροι έχουν τυχόν ενημερωθεί έως την ημερομηνία της παραγγελίας. Όπως χρησιμοποιείται στο παρόν, "Σύμβαση" σημαίνει κάθε έγγραφη Σύμβαση για την προμήθεια, διανομή, πώληση ή άδεια χρήσης οιωνδήποτε Προϊόντων ή Υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ της Omni και του Πελάτη, ή κάθε εντολή αγοράς που εκδίδεται από τον Πελάτη και γίνεται αποδεκτή από τη Omni· και "Προσφορά" σημαίνει κάθε αναφορά τιμής, πρόταση ή προσφορά που προσφέρεται στον Πελάτη από τη Omni.

β) Τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν εφαρμογές διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου οι οποίες μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους ("Πρόσθετοι Όροι Χρήσης") ή λογισμικό το οποίο μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους (τελικού χρήστη) όρους άδειας χρήσης λογισμικού ("EULA"), τόσο από τη Omni ή συνδεδεμένη εταιρεία της, ή από τρίτους. Αυτοί οι EULA ή Πρόσθετοι Όροι Χρήσης θα παρέχονται μαζί με την εφαρμογή διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου ή το λογισμικό, αναλόγως με την περίπτωση. Εκτός αν προβλέπεται άλλο τι σε EULA ή Πρόσθετους Όρους Χρήσης, αυτοί οι EULA ή Πρόσθετοι Όροι Χρήσης θα αποτελούν τμήμα της Σύμβασης. Το λογισμικό δεν θα πωλείται στον Πελάτη, αλλά θα παρέχεται η άδεια χρήσης του σύμφωνα με τους όρους άδειας χρήσης στο άρθρο 10 κατωτέρω.

γ) Στην περίπτωση τυχόν αντίφασης ή αντίθεσης μεταξύ των παρόντων Όρων και των όρων τυχόν Σύμβασης ή Προσφοράς, οι όροι αυτής της Σύμβασης ή Προσφοράς θα υπερισχύουν. Όσον αφορά εφαρμογές διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου ή λογισμικό, τυχόν Πρόσθετοι Όροι Χρήσης ή ισχύοντες EULA θα υπερισχύουν έναντι των παρόντων Όρων.

δ) Οι όροι "συμφωνήθηκε", "συναίνεση", "βεβαιώθηκε", "έγινε δεκτό", "ενημερώθηκε", "ειδοποιήθηκε" ή "ειδοποίηση" και έγγραφα ή ενέργειες που έχουν παρόμοια έννοια θα θεωρείται ότι πρέπει να γίνονται εγγράφως, όπου "εγγράφως" σημαίνει χειρόγραφα, δακτυλογραφημένα, εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά παραγόμενα [κείμενα] με αποτέλεσμα μία αμετάβλητη καταγραφή. Οι όροι "περιλαμβάνει" ή "περιλαμβανομένου" θα ερμηνεύονται χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των λέξεων που προηγούνται.

ε) Τυχόν διαφορετικοί ή πρόσθετοι όροι σε εντολή αγοράς, γενικές οδηγίες, όροι αγοράς ή άλλη έγγραφη επικοινωνία από τον Πελάτη, θα θεωρούνται ουσιώδης μεταβολή των παρόντων Όρων, ρητά δεν εγκρίνονται και απορρίπτονται, και δεν θα έχουν αποτέλεσμα ή ισχύ. Η έναρξη εκτέλεσης ή αποστολή δεν θα ερμηνεύονται ως αποδοχή τυχόν όρων ή προϋποθέσεων του Πελάτη. Η πορεία εκτέλεσης ή η εμπορική πρακτική δεν θα εφαρμόζονται προς τροποποίηση των παρόντων Όρων.

στ) Οι παρόντες Όροι μπορεί να τροποποιηθούν από τη Omni με την ανάρτηση ενημερωμένης εκδοχής τους στην ιστοσελίδα της, υπό τον όρο ότι ως προς Σύμβαση και Προσφορά, θα ισχύει η ισχύουσα εκδοχή των Όρων κατά την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης ή την ημερομηνία της Προσφοράς.

ζ) Οι Προσφορές από τη Omni είναι ανοικτές προς αποδοχή εντός της περιόδου που αναφέρεται στην Προσφορά, ή, αν δεν αναφέρεται περίοδος, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της Προσφοράς, υπό τον όρο ότι η Omni μπορεί να τροποποιήσει, αποσύρει ή ανακαλέσει οιαδήποτε Προσφορά οποτεδήποτε πριν τη λήψη από τη Omni της αποδοχής της Προσφοράς. Καμία παραγγελία που υποβάλλεται από Πελάτη δεν θα θεωρείται οριστική ή θα γίνεται αποδεκτή από τη Omni εκτός αν και έως ότου βεβαιωθεί από τη Omni.

η) Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια κάθε παραγγελίας, περιλαμβανομένων ως προς τις προδιαγραφές, τη διαμόρφωση και άλλες απαιτήσεις των Προϊόντων και Υπηρεσιών, και τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα και τη συνδυασμένη λειτουργία με άλλα προϊόντα (μη εξουσιοδοτημένα από τη Omni), καθώς και την καταλληλόλητα για συγκεκριμένη χρήση. Ο Πελάτης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στη Omni σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι ολοκληρωμένες, ακριβείς και αληθείς, και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η παράλειψη παροχής ολοκληρωμένων, επακριβών και αληθών πληροφοριών ή οδηγιών στη Omni μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα της Omni να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της ή να ασκήσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με τη Σύμβαση.

θ) Κάθε κατάλογος, προδιαγραφή, τιμοκατάλογος ή άλλο παρόμοιο έγγραφο καταρτίζεται από τη Omni, προορίζεται αποκλειστικά για ευκολία αναφοράς και μόνο και δεν θα θεωρείται Προσφορά. Η Omni πιστεύει ότι τα έγγραφα αυτά είναι ολοκληρωμένα και ακριβή κατά τον χρόνο της εκτύπωσής τους, αλλά η Omni δεν εγγυάται ότι τα έγγραφα αυτά είναι ελεύθερα σφαλμάτων. Η Omni δεν θα αποδεχθεί ευθύνη για τυχόν ζημίες σε σχέση με σφάλμα μετρήσεων, περιγραφών, προτάσεων χρήσης και άλλα ανάλογα.

ι) Τα Προϊόντα θα παρέχονται σύμφωνα με τις πάγιες λειτουργικότητες, τους τύπους και τα μεγέθη που περιγράφονται στους καταλόγους της Omni, ή, στην περίπτωση ειδικών κατά παραγγελία Προϊόντων, σύμφωνα με τα σχέδια και τα έντυπα προδιαγραφών της Omni. Στην περίπτωση αντίφασης μεταξύ παραγγελίας του Πελάτη και σχεδίου ή εντύπου προδιαγραφών της Omni που έχει εγκριθεί από τον Πελάτη, θα υπερισχύουν τα τελευταία.

ια) Οι υποθέσεις, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις που δηλώνονται από τη Omni σε Προσφορές, Συμβάσεις ή άλλως, θα διέπουν τη Σύμβαση και θα ερμηνεύονται ως τμήμα αυτής, και θα κατευθύνουν την εκτέλεση και ερμηνεία της.

ιβ) Όπου η προβλεπόμενη στη Σύμβαση εκτέλεση επαφίεται στην έγκριση, βεβαίωση ή αποδοχή του Πελάτη (σχεδίου) πρότασης, σχεδιασμού, παράδοσης, προγραμματισμού και κάθε άλλης ενέργειας εκ μέρους της Omni, ο Πελάτης θα προβαίνει σε αυτήν εντός της περιόδου που αναφέρεται στη Σύμβαση.

ιγ) Στην περίπτωση που ο Πελάτης μεταπωλήσει Προϊόντα ή ενσωματώσει Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες σε προσφορές προς δικό του πελάτη, ο Πελάτης θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι πελάτες του ή/και οι τελικοί χρήστες των Προϊόντων ή Υπηρεσιών θα συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις του Πελάτη σύμφωνα με τη Σύμβαση και τους παρόντες Όρους, και ότι οι όροι της συμφωνίας με κάθε έναν από τους πελάτες του ή τελικούς χρήστες θα είναι συμβατοί με τη Σύμβαση και τους παρόντες Όρους· σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης θα αποζημιώνει, θα υπερασπίζεται και θα απαλλάσσει τη Omni και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους και τους διαδόχους τους, από κάθε ζημία, ευθύνη, δαπάνη (περιλαμβανομένων δικαστικών δαπανών) και έξοδο που προκύπτει από τυχόν μη συμμόρφωση ή σε σχέση με αυτή.

2. Τιμές & Όροι Πληρωμής

α) Έναντι της πώλησης Προϊόντων ή/και της παροχής Υπηρεσιών από τη Omni, ο Πελάτης θα καταβάλλει όλες τις τιμές και τις αμοιβές ("Τιμές") όπως προβλέπονται στη Σύμβαση και στην παρούσα παρα. 2. Οι τιμές εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και εκτός αν συμφωνηθεί άλλο τι, βασίζονται σε τιμές Ex Works - εργοστασίου Omni (πλέον πρόσφατη εκδοχή των Διεθνών Εμπορικών Όρων INCOTERMS). Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους ισχύοντες όρους INCOTERMS, οι Τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους, δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου, που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή θα θεσμοθετηθούν στο μέλλον, περιλαμβανομένων φόρου προστιθέμενης αξίας ή παρόμοιων φόρων που επιβάλλονται από οιαδήποτε δημόσια αρχή, και η Omni μπορεί να προσθέτει αυτά στην Τιμή ή το τιμολόγιο χωριστά, και ο Πελάτης θα τα αποδίδει στη Omni αμέσως όταν του ζητηθεί.

β) Υπό τον όρο ότι ο Πελάτης θα ειδοποιείται σχετικά, η Omni διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις Τιμές για Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί ή παρασχεθεί, ώστε αυτές να αντανακλούν μεταβολές σε συγκεκριμένα κόστη άνω του πέντε τοις εκατό (5%), περιλαμβανομένων τυχόν διακυμάνσεων συναλλαγματικών ισοτιμιών, τιμών πρώτων υλών και άλλων δαπανών για την κατασκευή και τη διανομή, και εργατικών εξόδων, που τίθενται σε ισχύ μεταξύ της ημερομηνίας της Σύμβασης και της παράδοσης των Προϊόντων ή/και της παροχής των Υπηρεσιών. Επιπλέον, αν η διάρκεια μίας Σύμβασης είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, η Omni μπορεί να μεταβάλλει τις Τιμές με ισχύ από κάθε 1η Απριλίου (i) λόγω μεταβολής στον πλέον πρόσφατα δημοσιευμένο δείκτη πληθωρισμού σε σύγκριση με δώδεκα (12) μήνες πριν· και (ii) ώστε να αντανακλώνται διαφορές στη συναλλαγματική ισοτιμία Δολαρίου ΗΠΑ και Ευρώ ή/και του Renminbi Κίνας και του Ευρώ άνω του 5% από την ημερομηνία της Προσφοράς.

γ) Κάθε ακύρωση, καθυστέρηση ή άλλη μεταβολή από τον Πελάτη παραγγελίας αγοράς που είχε προηγουμένως γίνει αποδεκτή από τη Omni θα απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της Omni και η έγκριση δεν θα επηρεάζει τυχόν δικαιώματα ή ένδικα μέσα που η Omni μπορεί να έχει σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τον νόμο. Αν, κατόπιν αιτήματος Πελάτη, η Omni συμφωνήσει σε οιαδήποτε τέτοια μεταβολή σε παραγγελία αγοράς ή μεταβολή σε μία Σύμβαση, περιλαμβανομένης (μερικής) ακύρωσης, καθυστέρησης ή αναστολής, προσθήκης, παράλειψης, μεταβολής, αντικατάστασης ή τροποποίησης του σχεδίου, της ποιότητας, του προτύπου, της ποσότητας, των εγκαταστάσεων κατασκευής ή της απόδοσης (περιλαμβανομένων αλληλουχίας, ποσοτήτων ή συγχρονισμού) Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών (η κάθε μία, "Παραλλαγή"), ή αν απαιτείται Παραλλαγή λόγω (i) μεταβολών στους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή τα πρότυπα του κλάδου, (ii) περιστάσεις επείγουσας ανάγκης, (iii) εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών που παρείχε ο Πελάτης, ή (iv) μη συμμόρφωση εκ μέρους του Πελάτη με οιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από κάποια Σύμβαση, ο Πελάτης θα αποζημιώνει τη Omni έναντι κάθε δαπάνης και εξόδου που αυτή επέσυρε σχετικά με την Παραλλαγή αυτή, αμέσως μόλις του ζητηθεί.

δ) Η Omni μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο στον Πελάτη κατά την αποστολή των Προϊόντων ή όταν οι Υπηρεσίες έχουν εκτελεστεί. Η Omni μπορεί να ζητήσει (i) ο Πελάτης να πληρώνει σε καθορισμένες ημέρες πληρωμών· (ii) προκαταβολή (τμήματος) της τιμής· ή/και (iii) τιμολόγηση ανά καθορισμένο στάδιο, χρονική περίοδο, ή ορόσημο εκτέλεσης. Ο Πελάτης θα προβεί σε καταβολή του καθαρού ποσού εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου στον υποδεικνυόμενο τραπεζικό λογαριασμό της Omni. Ο Πελάτης θα καταβάλλει όλα τα ποσά που οφείλονται στη Omni στο σύνολό τους, χωρίς συμψηφισμό, ανταπαίτηση, αφαίρεση ή παρακράτηση (φόρου).

ε) Στην περίπτωση που ο Πελάτης παραλείψει να προβεί σε οιαδήποτε πληρωμή οφειλόμενη βάσει Σύμβασης την ημερομηνία λήξεως, τότε, ανεξαρτήτως του αν η Omni έχει προβεί σε τυπική απαίτηση πληρωμής και επιπλέον τυχόν άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων που έχει στη διάθεσή της η Omni, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία: (i) όλα τα ποσά που οφείλονται από τον Πελάτη θα θεωρούνται πληρωτέο και μη αμφισβητούμενο, αναγνωρισμένο χρέος· (ii) ο Πελάτης θα καταβάλλει στη Omni τόκους επί όλων των οφειλόμενων ποσών από την ημερομηνία λήξεως έως την ημερομηνία κατά την οποία η Omni τα έχει εισπράξει πλήρως, με το ετήσιο επιτόκιο που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή το ισχύον νομοθετημένο επιτόκιο, όποιο είναι υψηλότερο, και θα καταβάλλει στη Omni όλες τις δαπάνες για την είσπραξη της πληρωμής, περιλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρων· και (iii) η Omni μπορεί να ακυρώσει τυχόν πίστωση εκδοθείσα υπέρ του Πελάτη και να απαιτήσει, προς ικανοποίησή της, ο Πελάτης να παράσχει (επιπλέον) εξασφάλιση, προκαταβολές ή καταθέσεις, και μπορεί να εφαρμόσει πρόσθετους υπό αίρεση όρους πληρωμών ή να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών έναντι τυχόν εκκρεμούς εκτέλεσης.

στ) Η Omni μπορεί να συμψηφίσει και να αφαιρέσει από οιοδήποτε ποσό το οποίο η Omni (ή οιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της) οφείλει στον Πελάτη σύμφωνα με οιαδήποτε συμφωνία κάθε ποσό το οποίο ο Πελάτης οφείλει στη Omni ή έναντι τυχόν προκαταβολών ή καταθέσεων στις οποίες έχει προβεί ο Πελάτης. Στην περίπτωση που η Omni συμψηφίσει ποσά σε διαφορετικό νόμισμα θα χρησιμοποιήσει μία γενικά αποδεκτή συναλλαγματική ισοτιμία.

3. Παράδοση Προϊόντων & Εκτέλεση Υπηρεσιών

α) Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα Προϊόντα θα παραδίδονται Ex Works - εξ εργοστασίου Omni (πλέον πρόσφατη εκδοχή των Διεθνών Εμπορικών Όρων INCOTERMS). Η Omni θα παρέχει Υπηρεσίες στον τόπο (ή τους τόπους) που ορίζεται (ορίζονται) στη Σύμβαση. Οι ημερομηνίες που γνωστοποιούνται ή αναγνωρίζονται από τη Omni είναι κατά προσέγγιση μόνο, και η Omni δεν θα ευθύνεται, ούτε θα αθετεί τις υποχρεώσεις της έναντι του Πελάτη, για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης ή παροχής, υπό τον όρο ότι η Omni θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες να ανταποκριθεί σε αυτές τις ημερομηνίες. Στην περίπτωση καθυστέρησης, η Omni θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες να παραδώσει Προϊόντα ή να εκτελέσει Υπηρεσίες (όπου ισχύει) εντός της περιόδου που ευλόγως απαιτείται αναλόγως με την αιτία της καθυστέρησης, και αν αυτό δεν επιτευχθεί, το μόνο και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης στη διάθεση του Πελάτη θα είναι να ακυρώσει την παραγγελία αγοράς για Προϊόντα ή Υπηρεσίες που δεν έχουν παραδοθεί.

β) Ο Πελάτης θα καταγράφει τυχόν ζημία στα Προϊόντα που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά, ή ελλείψεις από αυτά, επάνω στα μεταφορικά έγγραφα αμέσως κατά τη λήψη των Προϊόντων, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ισχύουσες οδηγίες της Omni ή του μεταφορέα. Παρά τα ανωτέρω, κάθε χρήση Προϊόντος από Πελάτη ή πελάτες του μετά την παράδοση θα συνιστά αποδοχή αυτού του Προϊόντος από τον Πελάτη.

γ) Ελάσσονες Αποκλίσεις δεν θα εμποδίζουν ή αναστέλλουν την αποδοχή από τον Πελάτη των Προϊόντων, Υπηρεσιών ή και των δύο, και η Omni θα τις αποκαθιστά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. "Ελάσσονες Αποκλίσεις" είναι αποκλίσεις ή ατέλειες οι οποίες δεν παρεμποδίζουν τη συνολική λειτουργία και επιδιωκόμενη χρήση των Προϊόντων ή Υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

δ) Η Omni μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο, τα υλικά, την εφαρμογή και το τελείωμα των Προϊόντων ή να μεταβάλλει τις μεθόδους εργασίας, τα συστήματα επικοινωνίας, το λογισμικό ή οιαδήποτε άλλα στοιχεία των Υπηρεσιών και την Έγγραφη Τεκμηρίωση, υπό τον όρο ότι οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργικότητα του Προϊόντος ή των Υπηρεσιών. Εκτός αν ειδικά συμφωνηθεί άλλο τι, η Omni δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα, ακρίβεια, πληρότητα, αξιοπιστία, έγκαιρη διάθεση ή απόδοση των Προϊόντων και Υπηρεσιών. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί ή επαφίεται στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες για οιεσδήποτε εφαρμογές ή σκοπούς άλλους από αυτούς που συμφωνούνται στη Σύμβαση.

ε) Ο Πελάτης ρητά αναγνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή η λειτουργικότητα των Προϊόντων και Υπηρεσιών μπορεί να επαφίενται στη διαθεσιμότητα και σωστή λειτουργία τρίτων παρόχων, όπως αυτοί μπορεί να υποδεικνύονται από τη Omni, περιλαμβανομένων της παροχής ενέργειας, αποθήκευσης δεδομένων, συνδεσιμότητας, και των υπηρεσιών επικοινωνίας. Αυτά τελούν εκτός του ελέγχου της Omni, και η Omni δεν θα φέρει ευθύνη σχετικά.

στ) Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις πληροφορίες, τις παραγγελίες, τις οδηγίες, τα υλικά και τις ενέργειες που παρέχονται ή εκτελούνται από τον Πελάτη άμεσα ή από τρίτους που απασχολεί ο Πελάτης (εκτός υπεργολάβων της Omni) σε σχέση με την παράδοση ή εκτέλεση από τη Omni οιωνδήποτε Προϊόντων ή Υπηρεσιών. Η Omni θα δικαιούται να επαφίεται στην ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει ο Πελάτης, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η Omni παρέχει υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, σχεδιασμού ή ελέγχου. Κατόπιν αιτήματος της Omni, ο Πελάτης θα παρέχει άμεσα κάθε άλλη πληροφορία, υπηρεσία ή υποστήριξη που είναι υπό τον έλεγχο του Πελάτη και σχετίζεται με την εκπλήρωση υποχρέωσης από τη Omni σύμφωνα με τη Σύμβαση.

ζ) Στην περίπτωση καθυστέρησης ή διακοπής της παράδοσης Προϊόντων ή της εκτέλεσης Υπηρεσιών για λόγους που δεν αποδίδονται στη Omni ή λόγω Παραλλαγής, τα χρονικά όρια για την εκπλήρωση από τη Omni θα τροποποιούνται αναλόγως. Η Omni θα δικαιούται (επιπλέον των αυξημένων δαπανών που αναφέρονται στην παρα. 2(γ)) εύλογη αποζημίωση από τον Πελάτη έναντι τυχόν ζημιών ή/και δαπανών που προκαλούνται από την καθυστέρηση αυτή.

η) Στην περίπτωση που μία Σύμβαση περιλαμβάνει (ελάχιστες) απαιτήσεις αποθεμάτων για τη Omni, ο Πελάτης θα αγοράσει, αμέσως κατόπιν αιτήματος της Omni, Προϊόντα που τηρούνται ως αποθέματα σύμφωνα με αυτήν την απαίτηση.

4. Χρήση Προϊόντων & Υπηρεσιών

α) Ο Πελάτης θα χρησιμοποιεί τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μόνο για τους επιδιωκόμενους σκοπούς τους και σύμφωνα με όλες τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια, τις κατευθυντήριες οδηγίες, τους όρους εγγύησης και κάθε άλλον όρο και προϋπόθεση που ισχύει επί αυτών των Προϊόντων και Υπηρεσιών ή παρέχονται από προσωπικό της Omni, το οποίο κινητοποιείται ή απασχολείται με υπεργολαβία από τη Omni κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ("Προσωπικό"). Ο Πελάτης θα διατηρεί τον χώρο εργασίας, τις συνθήκες στον χώρο εργασίας και τον εξοπλισμό που παρέχεται ή/και χρησιμοποιείται από τη Omni κατά την εκτέλεση Υπηρεσιών (περιλαμβανομένων καλωδιώσεων, εξαρτημάτων και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος) σε καλή κατάσταση, συντηρημένα και σε θέση λειτουργίας, και θα τα προστατεύει κατά ζημιών και εξωτερικών επιρροών.

β) Ο Πελάτης θα χρησιμοποιεί, και, όπου ισχύει, θα φροντίζει και θα εξασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες χρησιμοποιούν τις εφαρμογές διαδικτύου, τις εφαρμογές κινητού τηλεφώνου και το λογισμικό σύμφωνα με τους ισχύοντες Πρόσθετους Όρους Χρήσης ή/και τους όρους EULA, και, όπου ισχύει, θα τηρεί πλήρες back-up (εφεδρικό αντίγραφο) του εγκατεστημένου λογισμικού άμεσα διαθέσιμο. Στην περίπτωση σφάλματος λογισμικού, ο Πελάτης θα παρέχει στη Omni σήμα ή μήνυμα σφάλματος και θα υποστηρίζει τη Omni κατά την ενημέρωση ή αντικατάσταση λογισμικού που χρησιμοποιείται σε σχέση με εκπλήρωση υποχρέωσης σύμφωνα με τη Σύμβαση.

γ) Ο Πελάτης δεν θα προβαίνει σε (ούτε θα επιτρέπει) οιαδήποτε δραστηριότητα επάνω σε εξοπλισμό ή λογισμικό που παρέχεται ή/και χρησιμοποιείται από τη Omni κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών, εκτός από κανονική χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή άλλως με την προηγούμενη έγκριση της Omni. Στην περίπτωση μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών, η Omni μπορεί να αναστέλλει τις Υπηρεσίες έως ότου ο εξοπλισμός ή το λογισμικό έχουν επιστρέψει στην αρχική, κανονική τους κατάσταση, και να χρεώνει τον Πελάτη βάσει Παραλλαγής, και έως ότου επιβεβαιωθούν, τυχόν υποχρεώσεις εγγύησης της Omni ως προς τις Υπηρεσίες αυτές δεν θα ισχύουν και θα είναι άκυρες. Κάθε αλλαγή στον εξοπλισμό ή το λογισμικό που ανήκει στη Omni (ή τους δικαιοπάροχους αδείας της Omni) θα ανήκει αποκλειστικά στη Omni (ή τους δικαιοπάροχους αδείας της Omni), ακόμη και αν οι αλλαγές αυτές έχουν πραγματοποιηθεί από τον Πελάτη.

δ) Εκτός αν τούτο ρητά περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες, για όλες τις Υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση με σύστημα εξ αποστάσεως, ο Πελάτης, με δικές του δαπάνες και κίνδυνο, θα δημιουργήσει εξωτερική πρόσβαση στο σύστημα για το προσωπικό εξυπηρέτησης της Omni (ή τους υπεργολάβους της). Ο Πελάτης θα διαθέτει ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό όπως και όπου απαιτείται για την υποστήριξη της Omni, και, όπου ισχύει, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τη Omni να κάνει χρήση της μηχανογραφικής υποδομής του Πελάτη προκειμένου να συνδέεται και να μοιράζεται δεδομένα με συγκεκριμένα συστήματα ή/και υπηρεσίες για την εκτέλεση των Υπηρεσιών.

ε) Η Omni δεν θα ευθύνεται για την αποτυχία οιωνδήποτε εκ των Προϊόντων ή Υπηρεσιών της να προσφέρουν την αναμενόμενη απόδοση, τα οφέλη ή τα αποτελέσματα όταν αυτή προκαλείται από: (i) παράλειψη του Πελάτη να συμμορφωθεί με τους όρους της Σύμβασης· (ii) διακοπές ή αυξομειώσεις ηλεκτροδότησης· (iii) παύση λειτουργίας τεχνολογιών συνδεσιμότητας και επικοινωνίας· (iv) Ανωτέρα Βία και άλλες ασυνήθεις εξωτερικές επιρροές· ή (v) Παραλλαγές.

5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού & Εγγραφή Τεκμηρίωση

α) Αν τούτο περιλαμβάνεται ως τμήμα των Υπηρεσιών, η Omni θα παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως συμφωνείται από τους Συμβαλλόμενους εγγράφως. Εκτός αν συμφωνηθεί άλλο τι, όλα τα ΔΠΙ (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στην παρα. 10(α)) σχετικά με τα παραδοτέα που προκύπτουν από Υπηρεσίες σχεδιασμού, θα ανήκουν αποκλειστικά στη Omni ή σε πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τη Omni. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, αντιγράφει ή αποκαλύπτει αυτά χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Omni, έγκριση την οποία η Omni μπορεί να παραχωρήσει υπό ορισμένους όρους, περιλαμβανομένης της πληρωμής ευλόγου αμοιβής.

β) Όλη η έγγραφη τεκμηρίωση που παρέχεται από τη Omni σε σχέση με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, περιλαμβανομένων εγχειριδίων χρήστη ή οδηγιών, καταλόγων, εντύπων προδιαγραφών, δεδομένων, γραφημάτων, προγραμμάτων, σχεδίων, πηγαίου κώδικα, ή οιαδήποτε άλλα έγγραφα ή πληροφορίες λαμβάνονται από τη Omni ή δημιουργούνται από τη Omni σε οιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων ηλεκτρονικής ή έντυπης μορφής ("Έγγραφη Τεκμηρίωση") θα παραμένουν ιδιοκτησία της Omni. Η Έγγραφη Τεκμηρίωση δεν πωλείται στον Πελάτη, αλλά παραχωρείται η άδεια χρήσης της σύμφωνα με τους όρους άδειας χρήσης στο άρθρο 10 κατωτέρω. Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί, όλα τα ΔΠΙ επί της Έγγραφης Τεκμηρίωσης διατηρούνται από τη Omni ή από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τη Omni. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, αντιγράφει ή αποκαλύπτει την Έγγραφη Τεκμηρίωση παρά μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

γ) Ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει παράγωγα της τεκμηρίωσης αυτής αποκλειστικά για την δική του χρήση με την έγκριση της Omni τα οποία υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς παραχώρησης χρήσης.

6. Εγκατάσταση & Επί τόπου Υπηρεσίες

Το παρόν άρθρο ισχύει όπου η Omni (ή ο υπεργολάβος της) θα εκτελέσουν δραστηριότητες κατασκευών, καλωδιώσεων ή εγκατάστασης ("Εγκατάσταση" ή "Εγκαθιστώ") ή άλλες Υπηρεσίες σε χώρο που ανήκει στον Πελάτη ή ελέγχεται από αυτόν.

α) Ο Πελάτης ευθύνεται για την έγκαιρη ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών και την προετοιμασία του χώρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει η Omni. Πριν την συμφωνηθείσα έναρξη της Εγκατάστασης ή άλλων Υπηρεσιών επί τόπου, και με τρόπο τέτοιο ώστε η Omni να μπορεί να τις εκτελέσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, ο Πελάτης: (i) θα εξασφαλίζει και θα διατηρεί τις συνθήκες του χώρου (περιλαμβανομένων υποδομών)· (ii) θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, οδηγίες, επιθεωρήσεις, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, άδειες, και θα ενημερώνει τη Omni για τη θέση καλωδιώσεων, καλωδίων παροχής ρεύματος, αγωγών υδροδότησης κ.λπ., περιλαμβανομένων εκθέσεων με περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών, των νομικών περιορισμών και των θέσεων παροχών κοινής ωφελείας στον χώρο· (iii) θα παρέχει πρόσβαση στον χώρο, περιλαμβανομένης διαχείρισης κίνησης, όπου ισχύει· και (iv) θα θέτει στη διάθεση της Omni όλα τα υλικά, τα εργαλεία, τις κατασκευές και άλλες εγκαταστάσεις, και κάθε εύλογη αρωγή, επακριβώς και εγκαίρως, και χωρίς πρόσθετο κόστος για τη Omni, όλα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένων όλων των κανονισμών υγιεινής, ασφαλείας, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών.

β) Ο Πελάτης δεν θα καλεί τη Omni στον χώρο πριν οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρα. 6(α) να έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά. Στην περίπτωση χρόνου αναμονής άνω των τεσσάρων (4) ωρών ανά ημέρα, η Omni μπορεί να μεταβάλλει το χρονοδιάγραμμα και να χρεώσει στον Πελάτη πλήρη εργάσιμη ημέρα για την ημέρα εκείνη, έναντι των πόρων που απασχολούνται. Ο Πελάτης (i) θα παρέχει αρμόδιο εκπρόσωπό του να υποστηρίζει τη Omni όπως και όταν απαιτείται κατά τις επί τόπου εργασίες· (ii) θα διαθέτει τις παροχές κοινής ωφελείας (περιλαμβανομένων αερίου, νερού, ηλεκτρικού και συνδεσιμότητας), τη θέρμανση και τον φωτισμό που απαιτούνται για εκτέλεση εργασιών επί τόπου· (iii) θα παρέχει επαρκή δωμάτια με κλειδαριές για το Προσωπικό (τα οποία θα διαθέτουν και εγκαταστάσεις υγιεινής) και αποθήκευση υλικών, εργαλείων και οργάνων στον χώρο ή κοντά σε αυτόν· (iv) θα θέτει εκτός λειτουργίας και θα συλλέγει τα υλικά που αντικαθίστανται από Προϊόντα και θα τα απομακρύνει από τον χώρο· και (v) θα βοηθά τη Omni κατά τη διάρκεια δοκιμών (απόδοσης). Κατόπιν αιτήματος της Omni, ο Πελάτης θα κανονίζει το προσωρινό κλείσιμο των παροχών προς τον χώρο (περιλαμβανομένων συστημάτων υδροδότησης).

γ) Κατά την οριστικοποίηση της Εγκατάστασης και άλλων επί τόπου Υπηρεσιών, η Omni θα ειδοποιήσει τον Πελάτη σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Συμβαλλομένων. Αν δεν έχει συμφωνηθεί τέτοιο πρωτόκολλο, εντός πέντε (5) ημερών μετά από ειδοποίηση στον Πελάτη για την οριστικοποίηση της Εγκατάστασης ή άλλων επί τόπου Υπηρεσιών, ο Πελάτης θα ελέγξει και θα δοκιμάσει την Υπηρεσία όπως έχει διαμορφωθεί, τα Προϊόντα που έχουν παραδοθεί ή/και Εγκατασταθεί από τη Omni, και, με την επιφύλαξη των παρα. 3(β) και 3(γ), θα γνωστοποιεί στη Omni κάθε Ελάττωμα (όπως ορίζεται στην παρα. 9(α)), και αν δεν υπάρχει τέτοιο, ο Πελάτης θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την Υπηρεσία όπως έχει διαμορφωθεί και τα Προϊόντα που έχουν παραδοθεί ή/και Εγκατασταθεί πέντε (5) ημέρες μετά την ειδοποίηση. Η Omni θα επιλύει τα Ελαττώματα που γνωστοποιούνται ως άνω εντός ευλόγου χρονικής περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 9.

7. Κίνδυνοι & Νόμιμος Τίτλος

α) Οι κίνδυνοι ζημίας ή απώλειας των Προϊόντων θα μεταφέρεται στον Πελάτη (i) κατά την παράδοση από τη Omni στον Πελάτη σύμφωνα με τον ισχύοντα όρο INCOTERM· ή (ii) στην περίπτωση που η Omni Εγκαταστήσει Προϊόντα επί τόπου, εκτός αν συμφωνηθεί άλλο τι, κατά την παράδοση επί τόπου.

β) Ο νόμιμος τίτλος επί των Προϊόντων θα μεταφέρεται στον Πελάτη μόνο όταν η Omni (ή οι χρηματοδότες της) έχει εισπράξει το σύνολο της πληρωμής έναντι αυτών των Προϊόντων, και, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Omni έχει εισπράξει το σύνολο όλων των άλλων ποσών που οφείλονται από τον Πελάτη σύμφωνα με οιαδήποτε άλλη σύμβαση με τη Omni (η οιαδήποτε από τις άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της). Έως ότου ο νόμιμος τίτλος επί των Προϊόντων έχει μεταφερθεί στον Πελάτη, ο Πελάτης (i) δεν θα αφομοιώνει, μεταβιβάζει ή ενεχυριάζει οιοδήποτε από τα Προϊόντα, ούτε θα παραχωρεί δικαίωμα ή τίτλο κυριότητας επί των Προϊόντων σε οιονδήποτε τρίτον, εκτός κατά την κανονική πορεία των εργασιών του και έναντι πληρωμής ή με την επιφύλαξη διατήρησης της κυριότητας· και (ii) θα εξασφαλίζει ότι τα Προϊόντα παραμένουν αναγνωρίσιμα ως Προϊόντα ιδιοκτησίας της Omni. Στην περίπτωση οιασδήποτε αθέτησης από τον Πελάτη, η Omni μπορεί να ζητήσει από τον Πελάτη να επιστρέψει στη Omni, με δαπάνες του Πελάτη (περιλαμβανομένων δαπανών από-εγκατάστασης), όλα τα Προϊόντα για τα οποία ο νόμιμος τίτλος δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στον Πελάτη, και ο Πελάτης θα συνεργάζεται πλήρως ώστε να μπορεί η Omni να συγκεντρώνει αυτά τα Προϊόντα, και θα παραχωρεί στη Omni (ή τον εκπρόσωπό της) ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο όπου βρίσκονται τα Προϊόντα και ο λοιπός εξοπλισμός που δόθηκε ή/και χρησιμοποιήθηκε από τη Omni κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών.

8. Ανωτέρα Βία

Η Omni δεν θα ευθύνεται για καμία αθέτηση που είναι αποτέλεσμα γεγονότος Ανωτέρας Βίας. Αν επέλθει γεγονός Ανωτέρας Βίας, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Omni θα αναστέλλεται για την περίοδο αυτής της Ανωτέρας Βίας. "Ανωτέρα Βία" σημαίνει περιστάσεις ή γεγονότα εκτός του ευλόγου ελέγχου της Omni, είτε αυτά ήταν προβλέψιμα κατά τον χρόνο της Σύμβασης είτε όχι, το αποτέλεσμα των οποίων είναι η Omni να μην μπορεί ευλόγως να εκτελέσει ή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, και περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, κεραυνοί, κυκλώνες, τυφώνες, πλημμύρα ή ηφαιστειακή δραστηριότητα ή ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ανταπεργίες, πόλεμο, τρομοκρατία, πολιτικές καταστάσεις, ταραχές, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, βανδαλισμό, ελλείψεις που επηρεάζουν όλον τον κλάδο, βλάβη εργοστασίου ή μηχανημάτων, σφάλμα ή απώλεια παροχής ηλεκτρικού, κυβερνο-επιθέσεις και hacking ή μη εκπλήρωση υποχρεώσεων προμηθευτών της Omni ή άλλων τρίτων από τους οποίους εξαρτώνται οι Υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών συνδεσιμότητας και επικοινωνίας). Στην περίπτωση που η Ανωτέρα Βία παρατείνεται (ή αναμένεται ευλόγως από τη Omni να παραταθεί) για περίοδο τριών (3) διαδοχικών μηνών, η Omni θα δικαιούται να ακυρώσει το σύνολο ή τμήμα Σύμβασης χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη.

9. Περιορισμένη Εγγύηση & Δήλωση Αποποίησης

α) Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα Προϊόντα Omni πωλούνται τελώντας υπό την ισχύουσα περιορισμένη εγγύηση η οποία είτε συνοδεύει τα Προϊόντα είτε δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Omni ως η πάγια δήλωση εγγύησης που ισχύει επί συγκεκριμένου Προϊόντος (η "Πάγια Εγγύηση Προϊόντος"). Για Προϊόντα που πωλούνται από τη Omni και τα οποία δεν υπόκεινται σε ισχύουσα Πάγια Εγγύηση Προϊόντος, η Omni εγγυάται μόνο ότι για ένα (1) έτος από την παράδοση στον Πελάτη τα Προϊόντα θα είναι ελεύθερα Ελαττωμάτων. Για Υπηρεσίες που εκτελούνται από τη Omni, η Omni εγγυάται μόνο ότι για τριάντα (30) ημέρες από την εκτέλεση, η Υπηρεσία θα είναι ελεύθερη Ελαττωμάτων (εκτός της περίπτωσης Εγκατάστασης, όπου αυτή η περίοδος εγγύησης τριάντα (30) ημερών θα αρχίζει κατά τη αποδοχή, όπως περιγράφεται στην παρα. 6(γ)). "Ελάττωμα" (ή "Ελαττωματικό") σημαίνει, ως προς Προϊόν, ότι το Προϊόν φέρει ελάττωμα υλικών ή τεχνουργίας που έχει ως αποτέλεσμα το Προϊόν να μην λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει παράσχει η Omni, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη συνολική λειτουργία του Προϊόντος, και ως προς Υπηρεσίες, σημαίνει ότι η Υπηρεσία δεν έχει εκτελεστεί με επαρκή, επιμελή τρόπο.

β) Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Συμβαλλομένων, η Omni δεν παρέχει καμία εγγύηση για προϊόντα, λογισμικό, εφαρμογές ή υπηρεσίες τρίτων ή που δεν φέρουν την επωνυμία/σήμα Omni ή επωνυμίες/σήματα που ανήκουν στη Omni, ούτε για Προϊόντα κατά ειδική παραγγελία.

γ) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι όροι EULA ή οι Πρόσθετοι Όροι Χρήσης μπορεί να περιορίζουν την περίοδο εγγύησης για λογισμικό (περιλαμβανομένων εφαρμογών διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου).

δ) Προκειμένου να δικαιούται να προβάλλει έγκυρη αξίωση βάσει εγγύησης, ο Πελάτης θα ειδοποιεί αμέσως τη Omni περί φερόμενων ως Ελαττωματικών Προϊόντων ή Ελαττωματικών Υπηρεσιών πριν την εκπνοή της περιόδου εγγύησης. Αν η Omni αποφασίσει, κατά την ελεύθερη κρίση της, ότι μία αξίωση βάσει εγγύησης είναι έγκυρη, η Omni, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και κατ' επιλογή της, είτε θα επισκευάσει είτε θα προσφέρει προϊόντα προς αντικατάσταση των Ελαττωματικών Προϊόντων, ή θα αποκαταστήσει ή θα συμπληρώσει τυχόν Ελαττωματικές Υπηρεσίες. Αν παρά τις εύλογες προσπάθειες της Omni, ένα Ελαττωματικό Προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί, προϊόν για αντικατάσταση δεν μπορεί να προσφερθεί, ή οι Ελαττωματικές Υπηρεσίες δεν μπορούν να αποκατασταθούν ή να συμπληρωθούν, τότε η Omni θα προβεί στην αντίστοιχη επιστροφή ή πίστωση των χρημάτων που έχει καταβάλλει ο Πελάτης γι' αυτά τα Ελαττωματικά Προϊόντα ή τις Ελαττωματικές Υπηρεσίες. Οι επισκευές, αντικαταστάσεις ή αποκαταστάσεις δεν θα παρατείνουν ή ανανεώνουν την ισχύουσα περίοδο εγγύησης. Ο Πελάτης θα λάβει τη συναίνεση της Omni ως προς τις προδιαγραφές τυχόν δοκιμής που σκοπεύει να διεξάγει προκειμένου να διαπιστώσει αν υφίσταται Ελάττωμα. Τα προϊόντα για αντικατάσταση που προμηθεύει η Omni μπορεί να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις ως προς τον σχεδιασμό ή/και τις προδιαγραφές που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του αντικατασταθέντος Προϊόντος. Σχετικά με τυχόν αντικατασταθέντα Προϊόντα ή Προϊόντα για οποία έγινε επιστροφή χρημάτων, η Omni μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, είτε να ζητήσει την κυριότητα των αντικατασταθέντων Προϊόντων ή των Προϊόντων για οποία έγινε επιστροφή χρημάτων και να ζητήσει από τον Πελάτη να τα επιστρέψει στη Omni, ή να ζητήσει από τον Πελάτη να τα καταστρέψει με δική του Πελάτη.

ε) Ο Πελάτης θα καταβάλλει τις δαπάνες πρόσβασης για τις προσπάθειες αποκατάστασης βάσει εγγύησης της Omni, περιλαμβανομένων της απομάκρυνσης και αντικατάστασης συστημάτων, κατασκευών ή άλλων τμημάτων των εγκαταστάσεων του Πελάτη, της απο-Εγκατάστασης των Ελαττωματικών Προϊόντων, και της νέας Εγκατάστασης προϊόντων που παρέχονται προς αντικατάσταση. Ο Πελάτης δεν θα επιστρέφει Προϊόντα στη Omni χωρίς τη συναίνεση της Omni, και τότε μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική επιστροφών της Omni. Στην περίπτωση που η Omni αποφασίσει ότι μία αξίωση βάσει εγγύησης δεν είναι έγκυρη, ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με τις δαπάνες που επισύρει η Omni κατά τη διαχείριση και δοκιμή, και τη μεταφορά των επιστρεφόμενων Προϊόντων.

στ) Όλες οι υποχρεώσεις αποζημίωσης και εγγύησης της Omni σύμφωνα με Σύμβαση τελούν υπό την αίρεση (i) κατάλληλης αποθήκευσης, εγκατάστασης, χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης των Προϊόντων, σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήστη, την πολιτική εγγυήσεων και τις άλλες οδηγίες που η Omni γνωστοποιεί στον Πελάτη· (ii) τήρησης από τον Πελάτη επακριβών και ολοκληρωμένων αρχείων λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, και της παροχής πρόσβασης σε αυτά τα αρχεία στη Omni· και (iii) τροποποίησης ή επισκευής Προϊόντων και Υπηρεσιών μόνο όπως εξουσιοδοτείται από τη Omni. Παράλειψη συμμόρφωσης με αυτές τις προϋποθέσεις καθιστά την εγγύηση άκυρη και ανίσχυρη. Η Omni δεν θα ευθύνεται για τυχόν φυσιολογική φθορά και φθορά από περιβαλλοντικές αιτίες ή υπό ακραίες συνθήκες. Η εγγύηση που παρέχεται με το παρόν άρθρο 9 δεν ισχύει επί ζημιών ή αποτυχίας εκπλήρωσης λόγω Ανωτέρας Βίας ή τυχόν κακής χρήσης, εσφαλμένης χρήσης, ασυνήθους χρήσης, λανθασμένης παροχής ρεύματος, αυξήσεων ή αυξομειώσεων ηλεκτροδότησης, οξειδωτικού περιβάλλοντος, αμέλειας, έκθεσης ή οιασδήποτε χρήσης ή εγκατάστασης κατά παράβαση των οδηγιών ή περιορισμών που παρέχει η Omni ή οιοσδήποτε ισχύων κανονισμός ή κώδικας.

ζ) Κάθε υποχρέωση της Omni ως προς αποζημίωση ή εγγύηση σύμφωνα με Σύμβαση, δεν θα εγείρει από μόνη της ευθύνη έναντι τρίτων ή του δημοσίου. Τίποτε σε οιαδήποτε Σύμβαση δεν θα ερμηνεύεται σαν να δημιουργεί οιαδήποτε υποχρέωση, πρότυπο ή ευθύνη έναντι προσώπων ή τρίτων.

η) Αν απαιτείται ανάκληση, αναβάθμιση, ενημέρωση, απόσυρση ή οιαδήποτε άλλη ενέργεια αποκατάστασης ως προς οιοδήποτε Προϊόν, ο Πελάτης θα συνεργάζεται πλήρως και θα παρέχει την αρωγή που η Omni μπορεί να ζητήσει. Ο Πελάτης θα τηρεί επακριβή βιβλία και αρχεία ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των Προϊόντων στην περίπτωση ανάκλησης Προϊόντων ή άλλης ενέργειας αποκατάστασης.

θ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ 9, 11 ΚΑΙ 12(β), (γ) και (δ) ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ OMNI ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΟ ΤΙ, ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΙΤΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. Η OMNI ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΟΝΟ, ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ OMNI ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ.

10. Δικαιώματα επί Λογισμικού, Έγγραφης Τεκμηρίωσης & Πνευματικής Ιδιοκτησίας

α) Υπό τον όρο της εκπλήρωσης από τον Πελάτη όλων των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τη Σύμβαση και τους παρόντες Όρους, η προμήθεια Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών (περιλαμβανομένου λογισμικού ενσωματωμένου στα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες) περιλαμβάνει μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη περιορισμένη άδεια (χωρίς το δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω αδειών) στον Πελάτη, σύμφωνα με οιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων ευρεσιτεχνιών, υποδειγμάτων χρησιμότητας, καταχωρημένων ή μη καταχωρημένων σχεδίων, πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, εμπορικών σημάτων, ονομάτων τομέα (domain names), εμπορικών μυστικών, τεχνογνωσίας, δικαιωμάτων τοπογραφίας ολοκληρωμένου συστήματος ημιαγωγών, και όλων των καταχωρήσεων, αιτήσεων, ανανεώσεων, παρατάσεων, συνδυασμών, καταμερισμών, συνεχίσεων ή επανεκδόσεων οιωνδήποτε εκ των ανωτέρω, συλλογικά καλούμενων "ΔΠΙ" [= Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας]) της Omni, στον περιορισμένο βαθμό που αυτά τα ΔΠΙ ενσωματώνονται ή περιλαμβάνονται στα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που αγοράστηκαν, να χρησιμοποιεί ή να μεταπωλεί τα Προϊόντα (περιλαμβανομένης της Έγγραφης Τεκμηρίωσης) όπως πωλήθηκαν από τη Omni, ή/και, στην περίπτωση Υπηρεσιών, να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες (περιλαμβανομένης της Έγγραφης Τεκμηρίωσης) κατά τη διάρκεια της ισχύουσας Σύμβασης σύμφωνα με την αντίστοιχη περιγραφή των Υπηρεσιών. Δικαιώματα επί των ΔΠΙ δεν μεταβιβάζονται στον Πελάτη ή οιονδήποτε τρίτο εκτός όπως ρητά παραχωρούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τους παρόντες Όρους.

β) Σχετικά με τυχόν (ενσωματωμένο) λογισμικό ή άλλες εφαρμογές που παρέχονται στον Πελάτη, ο Πελάτης δεν θα προβεί, και δεν θα επιτρέψει σε οιονδήποτε τρίτο να προβεί σε: (i) αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, μεταβολή, μετάφραση ή δημιουργία παράγωγων έργων από αυτά· (ii) εκχώρηση, παραχώρηση περαιτέρω αδειών, μίσθωση, ενοικίαση, δανεισμό, μεταβίβαση, αποκάλυψη ή με άλλον τρόπο διάθεση αυτού του λογισμικού ή άλλων έργων· (iii) συγχώνευση ή ενσωμάτωση αυτού του λογισμικού με/σε οιοδήποτε άλλο λογισμικό· ή (iv) αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, ή άλλη προσπάθεια επαναφοράς του πηγαίου κώδικα ή της αλγοριθμικής φύσης αυτού του λογισμικού, ή αποκωδικοποίηση, αποκρυπτογράφηση ή εξουδετέρωση μέτρων ασφαλείας λογισμικού ή αφαίρεση ή παράκαμψη της προστασίας του λογισμικού χωρίς εξουσιοδότηση από τη Omni, εκτός όπως ρητά επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία· (v) οιαδήποτε ενέργεια ως προς το λογισμικό με τρόπο που θα απαιτούσε το λογισμικό, ή οιοδήποτε παράγωγο έργο αυτού, να παραχωρείται με άδεια χρήσης υπό Όρους Ανοικτού Κώδικα, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: (a) συνδυασμό του λογισμικού ή παραγώγου έργου αυτού με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, μέσω ενσωμάτωσης ή σύνδεσης ή άλλως· ή (b) χρήση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα για τη δημιουργία παραγώγου έργου του λογισμικού, όπου "Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα" σημαίνει λογισμικό του οποίου η άδεια χρήσης τελεί υπό όρους ανοικτού κώδικα οι οποίοι απαιτούν ως προϋπόθεση για τη χρήση, τροποποίηση ή διανομή έργου: (1) τη διάθεση του πηγαίου κώδικα ή άλλου προτεινόμενου για τροποποίηση υλικού, ή (2) την παραχώρηση άδειας για τη δημιουργία παράγωγων έργων, ή (3) την αναπαραγωγή ορισμένων ειδοποιήσεων ή όρων άδειας χρήσης στα παράγωγα έργα ή τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης, ή (4) την παραχώρηση ατελούς άδειας σε οιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τα ΔΠΙ σχετικά με το έργο, ή οιοδήποτε έργο περιέχει, συνδυάζεται με, απαιτεί ή άλλως βασίζεται στο έργο.

γ) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τρίτοι μπορεί να κατέχουν ΔΠΙ σχετικά με τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες. Ο Πελάτης θα αναπαράγει, χωρίς τροποποιήσεις ή μεταβολές, όλες τις ειδοποιήσεις περί δικαιωμάτων της Omni ή των τρίτων προμηθευτών της επί οποιουδήποτε λογισμικού ή Έγγραφης Τεκμηρίωσης που παρέχεται από τη Omni.

δ) Η Omni θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο ή σε κάθε μορφή τις ιδέες, τις προτάσεις, τα σχόλια και τις συστάσεις του Πελάτη προς τη Omni σχετικά με Προϊόντα ή Υπηρεσίες ("Σχολιασμός"), χωρίς καταβολή δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως ή άλλου τιμήματος στον Πελάτη. Όλα τα ΔΠΙ επί του Σχολιασμού θα ανήκουν στη Omni. Η Omni δικαιούται να χρησιμοποιεί παραγωγικό αποτέλεσμα, παραδοτέα και δημιουργίες που είναι αποτέλεσμα εκτέλεσης των Υπηρεσιών για τις δικές της προωθητικές ενέργειες ή διαφημιστικούς σκοπούς.

11. Εγγύηση ως προς τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

α) Ο Πελάτης θα ειδοποιεί αμέσως τη Omni για κάθε αξίωση τρίτου που υποστηρίζει ότι τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες που ο Πελάτης προμηθεύτηκε από τη Omni παραβιάζουν ΔΠΙ τρίτου. Κατά τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης, η Omni μπορεί, κατ' επιλογή της και με δική της δαπάνη, είτε: (i) να εξασφαλίσει για τον Πελάτη το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το Προϊόν ή/και τις Υπηρεσίες· ή (ii) να παράσχει σε αντικατάσταση αυτού του Προϊόντος ένα προϊόν το οποίο δεν παραβιάζει ΔΠΙ και εξυπηρετεί την ίδια λειτουργία· ή (iii) να τροποποιήσει αυτό το Προϊόν έτσι ώστε να μην παραβιάζει ΔΠΙ· ή (iv) να αποκαταστήσει αυτήν την Υπηρεσία· ή (v) να προβεί στην αντίστοιχη επιστροφή ή πίστωση των χρημάτων που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη έναντι αυτού του Προϊόντος ή/και αυτών των Υπηρεσιών.

β) Στην περίπτωση που αξίωση σαν αυτή που αναφέρεται στην παρα. 11(a) έχει ως αποτέλεσμα δικαστική διαδικασία, ο Πελάτης θα δώσει στη Omni πλήρη εξουσιοδότηση, κατ' επιλογή και με δαπάνες της Omni, να έρθει σε συμβιβασμό ή να προβεί σε υπεράσπιση έναντι της αξίωσης. Ο Πελάτης θα παρέχει στη Omni κάθε υποστήριξη που η Omni μπορεί ευλόγως να ζητήσει σε σχέση με την υπεράσπιση έναντι αυτής της αξίωσης. Ο Πελάτης δεν θα συνάψει συμβιβασμό σε σχέση με οιαδήποτε τέτοια αξίωση, ούτε θα επισύρει τυχόν δαπάνες ή έξοδα για λογαριασμό της Omni χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Omni.

γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 και 12, η Omni θα αποζημιώνει τον Πελάτη ως προς οριστική κατακύρωση αποζημίωσης από αρμόδιο δικαστήριο, κατά την οποία Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τη Omni σύμφωνα με Σύμβαση παραβιάζουν άμεσα τα ΔΠΙ οιουδήποτε τρίτου, υπό τον όρο ότι η παραβίαση θεωρείται άμεσα και αποκλειστικά αποδιδόμενη στη χρήση από τον Πελάτη των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών όπως αυτά παρασχέθηκαν από τη Omni σύμφωνα με τη Σύμβαση.

δ) Παρά οτιδήποτε περί του αντιθέτου προβλέπεται στη Σύμβαση, η Omni δεν θα ευθύνεται, και οι υποχρεώσεις της Omni όπως διατυπώνονται στο παρόν άρθρο 11 δεν θα ισχύουν, για: (i) οιαδήποτε αξίωση λόγω παραβίασης ΔΠΙ τρίτου που είναι αποτέλεσμα συμμόρφωσης με σχέδια, γραφήματα, προδιαγραφές ή οδηγίες του Πελάτη· ή (ii) χρήση Προϊόντων, παραδοτέων ή/και Υπηρεσιών με τρόπο άλλον από αυτόν που προβλέπεται στις προδιαγραφές, ή για αξίωση που προκύπτει από ή βασίζεται σε τυχόν τροποποίηση ή προσαρμογή Προϊόντος, παραδοτέων ή/και Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε από τον Πελάτη ή για λογαριασμό του· ή (iii) κάθε ΔΠΙ τρίτου που καλύπτει συναρμολόγηση, κύκλωμα, συνδυασμό, μέθοδο ή διαδικασία κατασκευής, δοκιμής ή εφαρμογής στην οποία αυτά τα Προϊόντα ή/και οι Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τη Omni μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν· ή (iv) οιαδήποτε αξίωση λόγω παραβίασης είναι αποτέλεσμα συμμόρφωσης με πρότυπο του τομέα που ισχύει επί των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών.

ε) Σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση λόγω παραβίασης που καλύπτεται από την παρα. 11 (d), ο Πελάτης θα αποζημιώνει πλήρως τη Omni έναντι τυχόν κατακύρωσης αποζημίωσης λόγω αυτής της παραβίασης και θα αποδίδει όλες τις δαπάνες που επέσυρε η Omni κατά την υπεράσπιση έναντι αξίωσης ή διαδικασίας λόγω τέτοιας παραβίασης, υπό τον όρο ότι η Omni θα ειδοποιήσει αμέσως τον Πελάτη εγγράφως για κάθε τέτοια αγωγή ή διαδικασία λόγω παραβίασης, και, αν ζητηθεί, θα παράσχει πλήρη εξουσιοδότηση για τη σχετική υπεράσπιση.

στ) Στην περίπτωση που η Omni λάβει ειδοποίηση με την οποία προβάλλεται παραβίαση ΔΠΙ τρίτου σε σχέση με Προϊόντα ή/και  Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ή θα παρασχεθούν σύμφωνα με Σύμβαση, η Omni μπορεί, προκειμένου να περιορίσει ή να αποφύγει ευθύνη, να καταγγείλει τη Σύμβαση, να αναστείλει ή παύσει την προμήθεια ή εκτέλεση στον Πελάτη Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών ή των τμημάτων στα οποία αναφέρεται αυτή η ειδοποίηση, και η Omni δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη λόγω αυτής της καταγγελίας, αναστολής ή παύσης.

ζ) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και περιορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 12, τα ανωτέρω καταγράφουν το σύνολο της ευθύνης της Omni λόγω παραβίασης ΔΠΙ τρίτου σε σχέση με την προμήθεια Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών.

12. Περιορισμός Ευθύνης

α) Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ OMNI ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΑΛΛΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΚΥΡΩΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ("ΑΞΙΩΣΕΙΣ"), ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ("ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ") (i) ΙΣΟ ΜΕ ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (20%) ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ, Ή (ii) (ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ) 20.000,00 ΕΥΡΩ, ΟΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ. ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ, ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Ή ΟΡΟΣΗΜΑ ("ΟΡΟΣΗΜΑ") ΟΠΩΣ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (20%) ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΟΣΗΜΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ.

β) Η Omni σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για απολεσθέντα κέρδη, απολεσθείσες αποταμιεύσεις, απώλεια δεδομένων, απώλεια φήμης, απώλεια υπεραξίας, έμμεσες, παρεπόμενες, παραδειγματικές, ειδικές ή αποθετικές ζημίες, είτε αυτές οι ζημίες βασίζονται σε αδικοπραξία, εγγύηση, σύμβαση ή άλλο τι, ακόμη και αν η Omni έχει ενημερωθεί, ή γνωρίζει, για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

γ) Για να δικαιούται να προβάλλει έγκυρη Αξίωση, ο Πελάτης θα ειδοποιεί τη Omni για κάθε τέτοια Αξίωση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του γεγονότος που προκάλεσε την Αξίωση, και οιαδήποτε αγωγή σχετική με Αξίωση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία αυτής της ειδοποίησης. Αξιώσεις οι οποίες δεν προβάλλονται ή υποβάλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση θα είναι άκυρες και ανίσχυρες.

δ) Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης θα ισχύουν μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα υποχρεωτική νομοθεσία.

13. Εμπιστευτικότητα

Ο Πελάτης θα τηρεί όλες τις τεχνικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων οιασδήποτε Προσφοράς και όρων (τιμολόγησης), λοιπά στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί στον Πελάτη από τη Omni, και κάθε Σχολιασμό, εμπιστευτικά, και δεν θα αποκαλύπτει τις πληροφορίες αυτές σε οιονδήποτε τρίτο, ούτε θα τις χρησιμοποιεί γι' οιονδήποτε σκοπό άλλον από τον συμφωνηθέντα μεταξύ των Συμβαλλομένων και σε σχέση με την Προσφορά ή/και τη Σύμβαση.

14. Περιορισμοί Εισαγωγών & Εξαγωγών

α) Ορισμένες συναλλαγές της Omni μπορεί να υπόκεινται σε νόμους ή κανονισμούς περιορισμών εξαγωγών ή εισαγωγών που απαγορεύουν ή περιορίζουν την (επαν)εξαγωγή ή μεταβίβαση ορισμένων ειδών σε ορισμένες χώρες ή νομικά ή φυσικά πρόσωπα, όπως οι νόμοι και οι κανονισμοί του ΟΗΕ, της ΕΕ και των ΗΠΑ ("Κανονισμοί Εξαγωγών"). Η (επαν)εξαγωγή ή μεταβίβαση Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών, καθώς και η τεχνική υποστήριξη, η εκπαίδευση, οι επενδύσεις, η χρηματοδότηση, η οικονομική υποστήριξη, η διαμεσολάβηση και η παραχώρηση άδειας χρήσης τεχνολογίας υπόκεινται ως προς όλα τα σημεία στους ισχύοντες Κανονισμούς Εξαγωγών και στη δικαιοδοσία των αρμόδιων αρχών που ευθύνονται για τους Κανονισμούς Εξαγωγών. Αν μία τέτοια (επαν)εξαγωγή ή μεταβίβαση απαιτεί άδεια εξαγωγής ή εισαγωγής, ή άλλως απαγορεύεται ή περιορίζεται από τους Κανονισμούς Εξαγωγών, η Omni μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, να αναστείλει τις υποχρεώσεις της έναντι του Πελάτη έως ότου η άδεια αυτή παραχωρηθεί ή καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των περιορισμών ή απαγορεύσεων, ή να καταγγείλει τη Σύμβαση (το εμπλεκόμενο τμήμα της) χωρίς να επισύρει οιαδήποτε ευθύνη.

β) Ο Πελάτης θα επιβάλλει όλους τους περιορισμούς εξαγωγών σε οιονδήποτε τρίτο αν τα Προϊόντα ή/και οι Υπηρεσίες (επαν)εξαχθούν ή μεταβιβαστούν σε τρίτους. Κατόπιν αιτήματος της Omni και αν απαιτείται από τους Κανονισμούς Εξαγωγών, ο Πελάτης θα ενημερώνει τη Omni για κάθε (επαν)εξαγωγή ή μεταβίβαση των Προϊόντων προκειμένου να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Εξαγωγών και κάθε άλλη κανονιστική ευθύνη που διέπει την πώληση των Προϊόντων, περιλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των Προϊόντων που τυχόν ισχύει για τη Omni. Ο Πελάτης δεν θα παράσχει δήλωση ή πιστοποίηση προς υποστήριξη περιοριστικών εμπορικών πρακτικών ή εμπορικών αποκλεισμών.

15. Εκχώρηση

α) Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει Σύμβαση, ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Omni.

β) Η Omni μπορεί να αναθέτει, εκχωρεί, πωλεί, υποκαθιστά ή παραχωρεί με υπεργολαβία το σύνολο ή τμήμα των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων (περιλαμβανομένων εισπρακτέων) της σύμφωνα με οιαδήποτε Σύμβαση σε οιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της ή οιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Πελάτη -και αν τέτοια συναίνεση απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τότε η συναίνεση αυτή παρέχεται με το παρόν-, οπότε ο Πελάτης θα συνεργάζεται στις προσπάθειες της Omni, περιλαμβανομένων της παροχής των σχετικών πληροφοριών, της υπογραφής εγγράφων και της καταβολής πληρωμών σε λογαριασμούς ή σε τρίτους, όπως γνωστοποιείται από τη Omni.

16. Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία & Νομοθεσία κατά της Δωροδοκίας

α) Ο Πελάτης θα συμμορφώνεται πάντα, και θα προβαίνει στις ενέργειες που ευλόγως απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζει ότι οι συνεργάτες του θα συμμορφώνονται, με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, περιλαμβανομένων αυτών κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς και τους Κανονισμούς Εξαγωγών. Συνεπώς, ο Πελάτης θα διεξάγει τις εργασίες του τίμια και δεν θα προβαίνει σε καμία ενέργεια δωροδοκίας ή διαφθοράς.

β) Αν περιέλθουν στη γνώση της Omni ενδείξεις περί παραβίασης της υποχρέωσης υπό (a) ανωτέρω, ο Πελάτης θα συνεργάζεται και θα παρέχει στη Omni κάθε πληροφορία που απαιτείται ώστε να επιτρέψει στη Omni να επαληθεύσει αυτές τις ενδείξεις, και αν αυτές είναι βάσιμες, θα ισχύει το άρθρο 18.

17. Υγεία & Ασφάλεια

α) Οι Συμβαλλόμενοι θα συμμορφώνονται με όλη την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες ή/και τους κανονισμούς για την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων ή/και υπαλλήλων, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια του κοινού στην γύρω περιοχή. Ο Πελάτης θα φροντίζει και θα εξασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι, εκπρόσωποι, εργολάβοι ή υπεργολάβοι του παρέχουν ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το Προσωπικό και άλλους αντιπροσώπους και θα λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο και κάθε άλλο μέτρο που απαιτείται για την πρόληψη ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, και θα εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια του Προσωπικού εκεί. Ο Πελάτης θα ενημερώνει εγκαίρως το Προσωπικό για τις απαιτούμενες προφυλάξεις και θα ενημερώνει τη Omni γι' όλες τις ισχύουσες για τον χώρο εργασίας απαιτήσεις και διαδικασίες για την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία και το περιβάλλον. Η Omni έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να επιθεωρεί και να επανεξετάζει τις ισχύουσες διαδικασίες και συνθήκες υγείας, ασφαλείας, προστασίας και περιβαλλοντικής τεκμηρίωσης στον χώρο εργασίας.

β) Ο Πελάτης θα εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν στον χώρο εργασίας επικίνδυνα υλικά. Αν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά, ο Πελάτης και οι υπάλληλοι, εκπρόσωποι, εργολάβοι ή υπεργολάβοι του, θα τα χειρίζονται όπως προβλέπεται, και, αν ισχύει, θα φροντίζουν για την κατάλληλη απομάκρυνση και απόρριψή τους με δαπάνες του Πελάτη. Αν κατά την εύλογη γνώμη της Omni, η υγεία, η ασφάλεια ή η προστασία του Προσωπικού ή του χώρου εργασίας τίθεται, ή μπορεί να τεθεί, σε κινδύνους ως προς την ασφάλεια, τρομοκρατικές ενέργειες ή απειλές, την παρουσία ή τον κίνδυνο έκθεσης σε επικίνδυνα υλικά ή μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας, η Omni μπορεί, επιπλέον των άλλων δικαιωμάτων ή ένδικων μέσω που έχει στη διάθεσή της, να απομακρύνει τμήμα ή το σύνολο του Προσωπικού από τον χώρο εργασίας (με την εύλογη βοήθεια του Πελάτη), να αναστείλει την εκτέλεση του συνόλου ή τμήματος Σύμβασης, ή/και να εκτελεί ή να επιβλέπει τις Υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως (αν είναι δυνατόν) χωρίς να φέρει περαιτέρω ευθύνη έναντι του Πελάτη.

γ) Συνθήκες στον χώρο εργασίας που διαφέρουν ουσιωδώς από αυτές που έχει γνωστοποιήσει ο Πελάτης, ή προηγουμένως άγνωστες φυσικές συνθήκες στον χώρο εργασίας που διαφέρουν ουσιωδώς από αυτές που συνήθως απαντώνται και αναγνωρίζονται γενικά ως ενυπάρχουσες στις εργασίες της φύσης που προβλέπεται στη Σύμβαση, θα θεωρούνται Παραλλαγή.

18. Παραβίαση – Αναστολή - Λήξη

α) Σε περίπτωση κατά την οποία (i) υπάρξει παραβίαση εκ μέρους του Πελάτη οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης ή τους παρόντες Όρους, περιλαμβανομένης οιασδήποτε παράλειψης πληρωμής οιουδήποτε ποσού όπως και όποτε οφείλεται· ή (ii) κατά την εύλογη εκτίμηση της Omni, η οικονομική κατάσταση του Πελάτη (ή μία ουσιαστική αλλαγή αυτής) ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα του Πελάτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση· ή (iii) κινηθούν από ή κατά του Πελάτη διαδικασίες πτώχευσης, χρεοκοπίας (περιλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης) ή εκκαθάρισης, είτε κηρυχθούν είτε κινηθούν από τον Πελάτη (οικειοθελώς ή ακούσια), διοριστεί διαχειριστής ή παραλήπτης για τον Πελάτη, ή πραγματοποιηθεί οιαδήποτε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών του Πελάτη· ή (iv) ο Πελάτης διακόπτει ή πρόκειται να διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα, ή (v) υπάρξει μεταβολή στον έλεγχο ή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Πελάτη, τότε η Omni μπορεί να κηρύξει όλα τα οφειλόμενα από τον Πελάτη ποσά άμεσα οφειλόμενα και πληρωτέα και μπορεί να συμψηφίσει οιοδήποτε ποσό το οποίο η Omni (ή οιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της) οφείλει στον Πελάτη βάσει σύμβασης, περιλαμβανομένων τυχόν προκαταβολών ή καταθέσεων τις οποίες πραγματοποίησε ο Πελάτης, έναντι οφειλόμενων ποσών σύμφωνα με την παρα. 18(b). Επιπλέον, η Omni μπορεί, κατά την αποκλειστική της κρίση, με γνωστοποίηση στον Πελάτη με άμεση ισχύ, να αναστείλει ή να ακυρώσει την εκπλήρωση οιασδήποτε οφειλόμενης από τη Omni υποχρέωσης (περιλαμβανομένων της παραγωγής, της παράδοσης, της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία Προϊόντων, υποχρεώσεων βάσει εγγύησης και της εκτέλεσης Υπηρεσιών) ή να καταγγείλει τη Σύμβαση ή οιοδήποτε μέρος αυτής, χωρίς καμία ευθύνη, ή/και να αναστείλει ή να ακυρώσει οιουσδήποτε όρους πίστωσης προσφέρονται στον Πελάτη. Η Omni μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα καταγγελίας μίας Σύμβασης σύμφωνα με το παρόν άρθρο μόνον εφόσον, όταν πρόκειται για γεγονός αναφερόμενο υπό (i) ανωτέρω το οποίο είναι εφικτό να αποκατασταθεί, ο Πελάτης δεν επανορθώσει την παραβίαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, ή όταν πρόκειται για γεγονός αναφερόμενο υπό (ii), ο Πελάτης δεν παραχωρήσει στη Omni τραπεζική εγγύηση ή άλλη εξασφάλιση προς ικανοποίηση της Omni εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών.

β) Ο Πελάτης πρέπει να αποζημιώνει, να προστατεύει και να απαλλάσσει τη Omni και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους διαδόχους και τους εκδοχείς τους από και έναντι όλων των ζημιών (περιλαμβανομένης της απώλειας κερδών ή κύκλου εργασιών), των ευθυνών, των δαπανών (περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με ημιτελή προϊόντα) και των εξόδων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οιοδήποτε από τα εξής γεγονότα: (i) παραβίαση από τον Πελάτη οιασδήποτε διάταξης ή υποχρέωσης της Σύμβασης ή των παρόντων Όρων, ή την επέλευση οιουδήποτε από το άλλα γεγονότα που ορίζονται στην παρα. 18(a)· (ii) οιαδήποτε αξίωση τρίτων για απώλεια, βλάβη ή τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από την αμελή χρήση, εφαρμογή ή εγκατάσταση Προϊόντων, ή προκλήθηκε από οιαδήποτε τροποποίηση Προϊόντος ή την μη εγκεκριμένη από τη Omni ενσωμάτωση Προϊόντος σε άλλα προϊόντα, από τον Πελάτη ή από τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους εκπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες του ή τους πελάτες του στους οποίους πώλησε το Προϊόν· ή (iii) μη συμμόρφωση του Πελάτη με την παρα. 7(b), περίπτωση κατά την οποία τα κόστη θα περιλαμβάνουν το πλήρες κόστος αντικατάστασης προϊόντων, συστημάτων ή άλλου εξοπλισμού.

γ) Μετά την (πρόωρη) λήξη ή εκπνοή μίας Σύμβασης, (i) παύει άμεσα η ισχύς όλων των δικαιωμάτων και των αδειών που έχουν χορηγηθεί στον Πελάτη βάσει της Σύμβασης· (ii) ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει, να διαγράψει (μεταξύ άλλων και από όλους τους σκληρούς δίσκους και τη μνήμη) ή να καταστρέψει (και ένα δεόντως ορισμένο στέλεχος να πιστοποιήσει την καταστροφή) όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13, περιλαμβανομένου του λογισμικού που δεν είναι ενσωματωμένο στα Προϊόντα, και όλα τα αντίγραφά τους·  (iii) επιστρέφονται στη Omni, με έξοδα του Πελάτη, οιαδήποτε προϊόντα των οποίων ο (νόμιμος) τίτλος δεν έχει περάσει στον Πελάτη (σύμφωνα με το άρθρο 7) και οιαδήποτε άλλα προϊόντα, συστήματα ή εξοπλισμό παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από τη Omni για την εκτέλεση των Υπηρεσιών· και (iv) όλα τα εύλογα κόστη και έξοδα που επιβαρύνουν τη Omni (περιλαμβανομένου εύλογου κέρδους) για δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με εργασίες που εκτελούνται από τη Omni πριν από την εν λόγω λήξη, θεωρούνται οφειλόμενα, πληρωτέα και μη επιστρέψιμα.

δ) Σε περίπτωση αναστολής διάρκειας μεγαλύτερης των δύο (2) μηνών, οι διατάξεις της παρα. 18(c)(iv) θα ισχύουν επίσης και για οιεσδήποτε δραστηριότητες σχετίζονται με εργασίες που εκτελέστηκαν από ή για τη Omni πριν από την εν λόγω αναστολή.

ε) Τα δικαιώματα της Omni σύμφωνα με το παρόν άρθρο 18 θα είναι επιπλέον οιωνδήποτε άλλων νομίμων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων τα οποία ενδεχομένως έχει η Omni. Σε περίπτωση λήξης μίας Σύμβασης, οι όροι και προϋποθέσεις των οποίων η ισχύς εκτείνεται πέραν της εν λόγω λήξης ή εκπνοής, θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η λήξη δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα των Συμβαλλομένων τα οποία έχουν συσσωρευθεί έως την ημερομηνία της λήξης.

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Αρμόδια Δικαστήρια

α) Η ελληνική νομοθεσία διέπει όλες τις Συμβάσεις, τις Προσφορές και τους παρόντες Όρους  χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν κανόνες σύγκρουσης δικαίου. Οιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία προκύπτει από ή σε σχέση με Σύμβαση, Προσφορά ή τους παρόντες Όρους και δεν είναι δυνατό να διευθετηθεί καλόπιστα μέσω διαβούλευσης εντός εξηντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οιοσδήποτε από τους Συμβαλλόμενος γνωστοποιεί την ύπαρξη διαφοράς, θα ασκηθεί αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η Omni θα έχει πάντοτε το δικαίωμα να ασκήσει οιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία κατά του Πελάτη σε οιοδήποτε άλλο αρμόδιο δικαστήριο. Δεν εφαρμόζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών.

β) Κανένα σημείο του παρόντος άρθρου 19 δεν εκλαμβάνεται ή δεν ερμηνεύεται ως περιορισμός του δικαιώματος κάθε Συμβαλλόμενου σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο να προσφύγει επιζητώντας ασφαλιστικά ή άλλα αντίστοιχα μέτρα, να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια για να διασφαλίσει τη δυνατότητα προσφυγής ως προς τον έτερο Συμβαλλόμενο ή να ασκήσει ενέργειες ή διαδικασίες σχετικά με την παράλειψη πληρωμής οιουδήποτε ποσού όπως και όποτε οφείλεται.

20. Ιδιωτικότητα & Χρήση Δεδομένων

α) Κάθε Συμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εκτός και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων, η Omni (ή οι υπεργολάβοι της) δεν θα επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί ή δύναται να ταυτοποιηθούν (“Προσωπικά Δεδομένα”) για τον Πελάτη ή για λογαριασμό του Πελάτη. Σε περίπτωση κατά την οποία η Omni επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο των δικών της νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών, το επιτελεί σύμφωνα με την "Ενημέρωση σχετικά με την Ιδιωτικότητα για Πελάτες, Καταναλωτές και Άλλα Πρόσωπα με  Επιχειρηματική Δραστηριότητα της Omni" η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://www.omni.gr/privacy-policy.php.

β) Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Omni και οι συνδεδεμένες εταιρείες της (ή οι αντίστοιχοι υπεργολάβοι τους) μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα που παράγονται από Προϊόντα και Υπηρεσίες (περιλαμβανομένου οιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας ή συστήματος τρίτου το οποίο παρέχεται σε συνδυασμό με το Προϊόν ή/και την Υπηρεσία) ή/και από τη χρήση τους ("Δεδομένα Χρήσης"). Η Omni δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Χρήσης, δωρεάν, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια μίας Σύμβασης και μετέπειτα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και για οιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης της συγκέντρωσης ή συμπλήρωσης Δεδομένων Χρήσης με άλλα δεδομένα, της δημιουργίας ΔΠΙ ή παράγωγων έργων, ή της τροποποίησης ή προσαρμογής των Δεδομένων Χρήσης με σκοπό την παροχή, τη συντήρηση και τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή λειτουργιών ή υπηρεσιών. Εκτός εάν προβλέπεται άλλο τι στη Σύμβαση, στην Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) ή στους Πρόσθετους Όρους Χρήσης, η Omni θα διασφαλίσει ότι η χρήση των Δεδομένων Χρήσης δεν θα συμπεριλάβει οιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα και οιαδήποτε δεδομένα θα επέτρεπαν την ταυτοποίηση Πελάτη, εταιρείας ή οργανισμού.

21. Διάφορα

α) Η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα οιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων ή μίας Σύμβασης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οιασδήποτε άλλης διάταξης αυτών, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα, οι Συμβαλλόμενοι πρέπει να προσπαθήσουν να αντικαταστήσουν την άκυρη ή μη εκτελεστέα διάταξη(εις) με έγκυρη διάταξη(εις) η οποία θα συμβαδίζει κατά το δυνατόν με την αρχική πρόθεση της διάταξης(εων) που ακυρώθηκε. Κατόπιν ευλόγου γνωστοποίησης, ο Πελάτης πρέπει να παρέχει βοήθεια στη Omni ώστε αυτή να  επαληθεύει τη συμμόρφωση του Πελάτη ως προς τη Σύμβαση.

β) Οιοδήποτε δικαίωμα της Omni καθορίζεται στους παρόντες Όρους δεν επηρεάζει τυχόν άλλα δικαιώματα ή επανορθώσεις που ενδεχομένως έχει η Omni σύμφωνα με τη Σύμβαση ή το νόμο. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Omni N.V. και οιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της επιδιώκεται να είναι τρίτοι δικαιούχοι για τους σκοπούς όλων των παροχών που απορρέουν από αυτούς, και μπορούν να επιβάλουν τις διατάξεις της Σύμβασης, περιλαμβανομένων και των παρόντων Όρων, κατά περίπτωση. Η παράλειψη ή η καθυστέρηση οιουδήποτε Συμβαλλόμενου να εφαρμόσει οιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων ή Σύμβασης δεν συνιστά παραίτηση από την εν λόγω διάταξη ή παραίτηση από την επιβολή της.

γ) Οι όροι μίας Σύμβασης (περιλαμβανομένων των παρόντων Όρων και οιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων αποτελούν μέρος της) δηλώνουν την πλήρη κατανόηση και συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων όσον αφορά την πώληση των Προϊόντων και την εκτέλεση των Υπηρεσιών βάσει αυτής της Σύμβασης και αντικαθιστούν οιεσδήποτε προγενέστερες υποσχέσεις, συμβάσεις, δηλώσεις, δεσμεύσεις ή συμμετοχές, είτε έχουν διατυπωθεί προφορικά είτε εγγράφως, μεταξύ της Omni και του Πελάτη όσον αφορά το αντικείμενο αυτής. Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ρητά ότι κατά τη σύναψη της Σύμβασης, δεν ελήφθησαν υπόψη οιεσδήποτε δηλώσεις δεν έχουν ενσωματωθεί ως μέρος της εν λόγω Σύμβασης. Καμία τροποποίηση Σύμβασης δεν θα είναι δεσμευτική για οιονδήποτε Συμβαλλόμενο εκτός και αν πραγματοποιηθεί εγγράφως και υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κάθε Συμβαλλόμενου.

δ) Οι τιμές και οι όροι υπόκεινται σε διορθώσεις λόγω τυπογραφικών λαθών ή σφαλμάτων αντιγραφής.